NRSZH tájékoztató

Tájékoztató

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011 (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakról.

Új igények

Az egészségi állapotváltozáson alapuló ellátások igénybejelentését 2012. július 1-től a lakóhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervénél, az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon lehet kérelmezni (személyesen vagy postai úton) Az ellátás megállapításáról, vagy elutasításáról a rehabilitációs szakigazgatási szerv határozatban dönt. Az igénybejelentést követően a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakértői bizottsága komplex minősítés keretében (orvosi, foglalkozási, szociális szempontok) alapján vizsgálatot végez és megállapítja az igénylő egészségkárosodásán alapuló egészségi állapotát, illetve rehabilitálhatóságát.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátása a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően lehet: rehabilitációs ellátás, vagy rokkantsági ellátás.

a.) Rehabilitációs ellátás:

Amennyiben a szakértői bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi (ez korábban 40% vagy azt meghaladó egészségkárosodásnak felelt meg) és a foglalkoztathatóság tekintetében az igénylőt rehabilitálhatónak minősíti, úgy az igénylő rehabilitációs ellátásra szerezhet jogosultságot.
A törvény 2. §-a értelmében a rehabilitációs ellátásra való további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj. 5.§-a szerinti biztosítási idő, illetve hogy az igénylő keresőtevékenységet nem végez, és rendszeres pénzellátásban nem részesül.
A rehabilitációs ellátás mértéke az egészségi állapot mértékétől is függ, így amennyiben az egyéb jogosultsági feltételeknek az igénylő megfelel a következőképpen alakul az ellátás összege:

A rehabilitációs ellátás legkorábban a kérelem benyújtásától állapítható meg, a folyósítás kezdetétől legfeljebb 3 évre.
A rehabilitációs időszak alatt rehabilitációs szolgáltatások kerülnek biztosításra.
A rehabilitációs ellátás folyósításával egyidejűleg nem engedélyezett a keresőtevékenység, ebben az esetben az ellátás folyósítása felfüggesztésre kerül.

b.) Rokkantsági ellátás

Amennyiben a foglalkoztathatóság szempontjából a szakértői bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi és a rehabilitációt nem javasolja, úgy az igénylő rokkantsági ellátásra lehet jogosult.
A rokkantsági ellátás mértéke az egészségi állapot mértékétől is függ, így amennyiben az egyéb jogosultsági feltételeknek* az igénylő megfelel, a következőképpen alakul az ellátás összege:

A 2011. évi CXCI. törvény értelmében annak az igénylőnek is rokkantsági ellátást kell megállapítani, akinek az egészségi állapota 31-60% (egészségkárosodása 40-69%) közötti és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg.
A rehabilitációs ellátásokat és a rokkantsági ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) folyósítja.

Ellátásban már részesülők új típusú ellátásai,
illetve felülvizsgálata

Azokat a személyeket, akik 2011. december 31-én III. csoportba tartozó rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátásban, vagy rendszeres szociális járadék ellátásban részesültek, és a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt több mint 5 év múlva érik el, az ellátásukat folyósító szerv (NYUFIG) 2012. január 31-ig kiértesítést küldött a jogszabályok változásáról és az ellátások átalakításáról, valamint a szükséges teendőkről. A tájékoztató levél alapján a fenti személyeknek 2012. március 31-ig nyilatkozniuk kellett arról, hogy kérik-e az új szabályok szerinti komplex minősítés elvégzését.
Azok a személyek, akik a fenti időpontig nem kérték a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál a felülvizsgálat elvégzését rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatásra jogosultak, de ellátásukat a nyugdíjbiztosítási szerv 2012. május 1. napjával megszüntette.
Azokat a személyeket, akik 2012. március 31-ig kérték a komplex minősítés elvégzését, 2012. június 30-ig a nyugdíjbiztosítási igazgatóság, 2012. július 1-től a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakértői felülvizsgálatra fogja behívni.
Azok a személyek, akik esetében a szakvéleményben (határozatban), szakhatósági állásfoglalásban soros „időszakos” felülvizsgálati idő került meghatározásra, a felülvizsgálati időben lesznek kötelezettek a felülvizsgálaton megjelenni. A felülvizsgálat helyéről és pontos idejéről értesítés kerül kiküldésre.
A felülvizsgálatot követően csak rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátás megállapítására van lehetőség, amennyiben az érintett személy egészségi állapota 60%, vagy az alatti mértékben kerül megállapításra.
A felülvizsgálatot követően az ellátások összege – eltérően az új igényeknél alkalmazottaktól – az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

Akinek esetében a rehabilitációs ellátást a felülvizsgálatot követően, a határozat keltétől számított harmadik hónap első napjától állapítják meg, együttműködési kötelezettsége a rehabilitációs szakigazgatási szervvel ettől a naptól számítva áll fenn, vagyis az 5 munkanapon belüli megjelenés ettől a naptól számítandó.
Rokkantsági ellátás esetén az ellátás megegyezik a felülvizsgálatig folyósított (illetve a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt) ellátás összegével.
A rokkantsági ellátások esetében lehet keresőtevékenységet folytatni a kereseti korlát szabta határokon belül, a keresőtevékenységből származó jövedelem 3 egymást követő hónapra vonatkozó átlaga, nem haladhatja meg a minimálbér 150%-át.
Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve munkatársaihoz.

Milyen korlátozások vannak amennyiben
keresőtevékenységet végzek?

Rehabilitációs ellátás folyósítása mellett NEM megengedett a keresőtevékenység. A folyósított ellátás szüneteltetésre kerül, amennyiben valaki keresőtevékenységet kezd meg.
A 2011. évi CXCI. törvény 33.§. (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban részesülő személyek esetében a felülvizsgálatot követő harmadik hónap első napjáig keresőtevékenységet a Tny. illetve az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezési szerint végezhet.
Rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat és jövedelme három egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát.
A 2011. évi CXCI. törvény 32.§. (1) bekezdése alapján rokkantsági ellátásban részesülő személyek esetében a 2012. július 1-jétől szerzett jövedelem vehető figyelembe.

Ki válthat ki Rehabilitációs kártyát?

Az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs szakigazgatási szerv által végzett komplex minősítés szerint: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, tartós foglalkozási rehabilitációt igényel,
2011. december 31én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, rehabilitációs járadékban részesül.